Гаранција

Ограничена гаранција на производот

Оваа ограничена гаранција на производот ги вклучува сите производи што се продаваат под името на брендот Telsto.Сите производи на Telsto, вклучително и деловите што се користат во сите производи на Telsto, имаат гаранција која гарантира дека ќе се усогласат со нашите објавени спецификации и ќе бидат ослободени од дефекти во период од две години од датумот на фактурата од Telsto.Исклучоци ќе бидат направени само во случај кога е наведен различен временски период во прирачникот за производот Telsto, упатството за корисникот или кој било друг документ за производот.

Оваа гаранција не важи за ниеден производ чие пакување е отворено пред инсталацијата на локацијата и не се однесува на кој било производ кој е оштетен или претставен како дефектен: (1) како резултат на неисправна инсталација, несреќа.виша сила, злоупотреба, злоупотреба, контаминација, несоодветна физичка или работна средина, несоодветно или несоодветно одржување или калибрација или друга неисправност на Telsto;(2) со работа надвор од параметрите и условите за употреба наведени во упатствата и листовите со податоци наменети за Telsto Products;(3) од материјали кои не се обезбедени од Telsto;(4) со модификација или сервисирање од кој било друг освен Telsto или овластен давател на услуги Telsto.

Фирмвер

Фирмверот што е содржан во кој било производ на Telsto и правилно инсталиран со кој било хардвер наведен од Telsto има гаранција од две години од датумот на фактурата од Telsto, што гарантира перформанси во согласност со објавените спецификации на Telsto, освен ако не е поинаку предвидено во посебен договор за лиценцирање, и е предмет на ограничувањата за производи од трети страни наведени подолу.

Лекови

Единствената и ексклузивна обврска на Telsto и ексклузивниот правен лек на купувачот според оваа гаранција е Telsto да го поправи или замени секој неисправен производ на Telsto.Telsto ќе ја задржи единствената дискреција за тоа кои од овие правни лекови Telsto ќе ги обезбеди на купувачот.Гарантниот сервис на лице место не е покриен и ќе биде на сопствен трошок на купувачот, освен ако Telsto писмено не го овластил пред почетокот на услугата за гаранција на лице место.

Купувачот мора да го извести Telsto во рок од 30 работни дена од дознавањето за каква било несреќа или инцидент во врска со производите на Telsto.

Telsto го задржува правото или да ги испитува производите на Telsto на самото место или да издава упатства за испорака за враќање на производот.Согласно потврдата од Telsto дека дефектот е покриен со оваа гаранција, поправениот или заменетиот производ ќе биде покриен со оригиналната двегодишна гаранција за остатокот од периодот во кој таа се применува.

Исклучувања

Пред употреба, купувачот ќе ја утврди соодветноста на производот Telsto за неговата намена и ќе ги преземе сите ризици и одговорности во врска со тоа.Оваа гаранција нема да се применува за какви било производи на Telsto кои биле подложени на злоупотреба, занемарување, неправилно складирање и ракување, инсталација, случајно оштетување или биле изменети на кој било начин од други лица освен Telsto или оние луѓе овластени од Telsto.Производите од трети страни не се опфатени со оваа гаранција.

Несоодветните производи не треба да се враќаат во Telsto освен ако:
(i) Производот е неискористен.
(ii) Производот е даден во неговото оригинално пакување.
(iii) И производот е придружен со овластување за повратен материјал на Telsto.

Ограничување на одговорноста

Во никој случај Telsto нема да биде одговорен пред купувачот или пред било која трета страна за каква било посебна, казнена, последователна или индиректна штета или штета, вклучително без ограничување загуба на капитал, употреба, производство или добивка, кои произлегуваат од каква било причина, дури и во случај Telsto да биде известен за можноста за таква штета или штети.

Освен како што е изрично наведено во оваа гаранција, Telsto не дава други гаранции или услови, експлицитни или имплицитни, вклучително и какви било.имплицирани гаранции за прометливост и соодветност за одредена цел.Telsto ги отфрла сите гаранции и услови кои не се наведени во оваа гаранција.